NIJS   08-03-2023


Op besite by Pleatslik Belang – Wurkgroep geWOON yn Surhuzum

Wurkgroep geWOON Surhuzum past ús goed, gewoan dwaan en gewoan dwaan. Sa is dat ek foar de foarsitter fan Pleatslik Belang, Klaas Pool en algemien bestjoerslid Afke Rijpma. De hannen ynien slaan en soargje dat er saken feroarje kinne.

Sûnt Klaas yn Pleatslik Belang stapt is, woe hy al graach los mei de wenningbou yn Surhuzum. Klaas is in echte Surhúster en sjocht syn leeftiidsgenoaten allegear nei omlizzende doarpen ferhúzjen. Wêrom? Der is simpelwei gjin plak yn eigen doarp! Dit moat oars en sa wurdt der in wurkgroep oprjochte. Dêr is Klaas fansels ek by belutsen. 

Nei in drok besochte ynformaasjejûn yn maart 2022 is wol dúdlik dat dit ûnderwerp heech sit by in protte doarpsgenoaten. Under dizze jûn wurde der in pear opsjes besprutsen wêr mooglik bout wurde kin. Sa as it no liket is der in plak fûn en stiet de gemeente dêr ek foar iepen. Ynkoarten sil der in twadde jûn organisearre wurde en binne de saken alwer wat konkreter. It liket der hiel sterk op dat dit plan ta in moaie út- en gearwurking komme sil! Fan ûnderen op, in plan út de mienskip yn gearwurking mei de gemeente. Prachtich.

Wat soe der de kommende fiif jier barre moatte?
De busferbining, it iepenbier ferfier moat goed bliuwe. It kin net sa wêze dat de lytsere doarpen net mear as minder goed gebrûk meitsje kinne fan de bus. Wy moatte derfoar soargje dat ús ynwenners nei ferskate plakken reizgje kinne. Foar harren wurk, oplieding, ensfh.

Ek de wenningbou moat oanpakt wurde. Der foar soargje dat de jongerein ek yn eigen doarp wenjen bliuwe kin. 

En as lêste jout Klaas oan dat hy fynt dat de ferdieling fan de subsydzjes better moat. Sa as it no giet is it net earlik. De oanfragen wurde te yngewikkeld makke wêrtroch it mislearret. En dat is skande want it giet te koste fan de mienskip.

Hast in oprop oan de polityk?
It is tige wichtich dat op alle doarpen goede en tagonklike foarsjennings binne (en bliuwe) sa as goede soarch en basisskoallen. Tags: Ferfier yn Fryslan, Jongerein, Thus yn Fryslan, Wenje yn Fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer