NIJS   27-02-2023


Op besite by Joël van den Broek fan Yn 'e Sinne Farm

Koartlyn wie de FNP op wurkbesite by Yn ‘e Sinne Farm. In tige nijsgjirrich inisjatyf wat sûnt in pear jier de fuotten stevich yn de Fryske klaai hat.It wie in gesellige boel op sneon te moarn by dizze túnderij tusken Grou en Jirnsum. Tusken tsien en ien kinne de leden mei in ‘oogstaandeel' en ek ‘net-leden' hjir harren griente ophelje. Op oare dagen fan ‘e wike steane se mei in merkkream yn ferskate doarpen rûnom Grou.
Ek restaurants kinne harren griente by Yn ‘e Sinne Farm bestelle. Gemiddeld kinne minsken kieze út 10 ferskillende soarten griente. Boppedat is der ek fruit, suvel, aaien en yn de simmer boeketten fan blommen út eigen tún.

Community Supported Agriculture
Yn 2017 is Joël van den Broek úteinset mei Yn ‘e Sinne Farm. Hjir wurdt mei de natuer mei teeld. Dat is net allinnich goed foar ús leefomjouwing, mar soarget ek foar ekstra lekkere griente. Yn 'e Sinne Farm is in CSA. Dat stiet foar ‘Community Supported Agriculture', oftewol mienskips-lânbou. En dat dogge je tegearre. CSA boeren geane tegearre mei de leden in partnerskip oan. Dizze ferbining betsjut dat jo foar langere tiid produkten ôfnimme en de boer soarget dat se beskikber binne. En ek wichtich, as lid witte je presys wêr 't jo iten weikomt. 
Dêrby wol Yn ‘e Sinnefarm it community-gefoel fersterkje troch ferskate eveneminten te organisearjen en is der de mooglikheid om as frijwilliger mei te wurkjen op de tún. Joël fynt it kontakt mei de minsken wichtich, elkien fielt foar him in bytsje as famylje. 

De kringloop rûn meitsje
Op koarte termyn wol Yn ‘e Sinne Farm graach groeie nei 250 leden. Dêrneist is de winsk is om de kommende fiif jier de kringloop rûn te meitsje. Dat kin ûnder oaren troch út wreidzjen mei eigen hinnen en bargen, oftewol ‘mei it fleis en de aaien derby'. Dit wolle se graach dwaan op in lokaasje dy't echt fan harren sels is. Dan is der ek romte foar edukaasje oer harren fak. 

Oprop oan de polityk
Joël: "it soe moai wêze at der yn de regeljouwing en op it mêd fan subsydzjes mear each komt foar lytsskalige inisjativen, bygelyks in soarte fan lânbou-ynnovaasje pot."

 

Wopke Veenstra, Janneke de Boer, Nynke-Hinke Rintjema Tags: Bioferskaat, Buorkje yn Fryslan, Thus yn Fryslan, Wurkje yn fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer