NIJS   20-02-2023


FNP op besite by Hylke Bruinsma yn Minnertsgea

Koartlyn wie in delegaasje fan de FNP op besite by Hylke Bruinsma yn Minnertsgea. Nei jierren wurksum west te hawwen by ferskillende sportskoallen hat de âld PC-winner sûnt ferline jier syn eigen sportskoalle oan de râne fan it doarp. Yn in jier tiid is der in goed rinnende sportskoalle opbout.Hylke Bruinsma: "Ik wol mei minsken resultaat berikke!"

Op in yndustryterrein oan it begjin fan Minnertsgea is it fan de provinsjale dyk ôf al goed te sjen. Op in loads stiet grut de namme fan de man dêr't Dieke, Jan Pieter en Sijbe hjoed te gast binne. Nei in rûntsje lâns oare bedriuwen komme wy dan ek oan by it plak fan bestimming. By it ynkommen falt ús direkt al op hoe fris en nij alles der noch útsjocht. Ek net sa nuver fansels. Op dit plak stiet sûnt in lyts jier in machtich moaie en moderne sportskoalle. Hylke fertelt dat hy op ferskate plakken wurke hat, mar dat nei ferrin fan tiid de dream fan in eigen plak net by in dream bleaun is, mar in spannende stap nei in nije takomst wurden is. Net in plak dêr't elkenien anonym mei in paske syn rûntsje lâns de apparaten ôfrint, mar in sportskoalle dêr't resultaten berikt wurde. Hylke: "It giet my ek om it persoanlike kontakt. Net frijbliuwend delkomme, mar mei inoar in doel hawwe en dêr oan wurkje". 

It kontakt mei de gemeente gong eins hartstikke soepel. En nei de oanmelding fan syn bedriuw hat hy de wyn no ek aardich yn de silen. Net de hiele wike oan it wurk, mar ek omtinken foar de bern thús. Op syn minst sa wichtich. Iepen op ôfspraak. Minsken komme hjir foar ien op ien begelieding mar ek yn duo foarm. Allegear net te grutskalich en mei omtinken foar it minsklike kontakt. 

Dieke, Jan Pieter en Sijbe binne nei it efterlitten fan in fleske wyn ynspirearre wer op hûs oan gien. At je in dream hawwe, der foar gean en it ek foar inoar krije dat fertsjinnet fansels alle stipe. 

Tige tank Hylke dat wy te gast wêze mochten!Tags: Sport, Thus yn Fryslan, Wurkje yn fryslan

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer