NIJS   14-02-2019


[Bloch] Johannes Kramer: Ta op 100% biologysk buorkjen yn Fryslân

Dat is earlik sein hiel wat. Mar wy tinke dat it op termyn kin."Bewust en sûn iten hat de takomst" (Bloch fan Johannes Kramer)

Stap foar stap

In hiel skoft wie it wichtich om (in protte) iten te meitsjen. Foar eigen ynwenners, mar ek foar oer de grins. Nederlân is ien fan 'e grutste eksporteurs yn' e wrâld as it giet om molkeprodukten en grienten. Fryske boeren spylje hjiryn in tige wichtige en goede rol. Se wiene - en binne noch hieltyd - de lieders op it mêd fan effisjinte en dierfreonlike produksje.

 

Mar de lêste jierren hearre wy mear lûden om it oars te dwaan. Boeren rinne fêst yn regeljouwing en leit harren wurkjen somtiden ûnder in fergrutglês. Feit is ek dat it bioferskaat ôfnimt yn Fryslân, tink mar oan it minder wurden fan de ynsekten en greidefûgels. Wy as FNP Fryslân wolle der net mei ynstimme! Wy wolle in ryk lânskip mei in soad ferskate bisten en planten, mei wurdearring foar wat de boer docht.

 

In biologyske oanpak past hjirby. Dit giet net fan de iene op ‘e oare dei, mar wy wolle dy kant wól op . Foar de kommende tsien jier kieze wy om stap foar stap te wurkjen oan mear wurdearring foar ús iten en de natuerlike omjouwing yn Fryslân. Wy wolle de boeren helpe om wrâldlieders yn 'e agraryske sektor te wurden - mar no op in duorsume manier. Sa is der net allinnich wurdearring foar it wurk dat se dogge, mar ek foar in better en duorsum ynkommen foar de boeren. Underwilens genietsje boargers ek fan it prachtige lânskip mei blommen, fûgels en ynsekten.

 

Supermerken binne al úteinset

Yn Denemarken, België en Eastenryk wurdt hieltyd mear biologysk iten makke en ferkocht. Sjoch nei de eigen super en dan sjochst dat der in soad bio-produkten mear te keap binne as in pear jier lyn. Klanten fan 'e Albert Heijn hawwe yn 2017 sein dat se yn' e kommende jierren mear biologysk winkelje wolle. Bewust en sûn iten hat de takomst. Om't biologyske boeren ekstra soarch foar it iten hawwe en omdat wy as FNP tinke dat de boeren mear wurdearring fertsjinje, is it logysk dat it fleis, de molke en de grienten ék wat djoerder wurde. Dat is wol sa earlik.

 

Better iten = better lânskip

Sûne minsken wolle sûn ite, iten fan in sûne grûn. It begjint dan mei de natoer en it lânskip. Omdat wy ús grûn dan oars brûke moatte, wurdt ús iten net allinich better: wy krije ek noch in moaiere omjouwing. Biologysk buorkje is basearre op de krêft fan 'e natuer. De FNP wol yn Fryslân de bisten en planten mear wurdearje. Biologyske en duorsume lânbou past hjirby.

 

Gjin keunstdong, gjin gegriem mei ús iten

Biologysk buorkjen betsjut benammen dat jo gjin keunstdong en chemyske pestiziden brûke. Wy tinke dat griente, fruit, molke en fleis yn ús provinsje yn de takomst folslein op natuerlike wize makke wurde moat. Mei respekt foar it Fryske lânskip en de bisten.

 

Kwaliteit fan it libben, kwaliteit fan lânskip

Foar de FNP binne natuer en it Fryske lânskip it 'griene goud'. Wy binne der grutsk op en wy binne der sunich op. Op dit stuit is der yn 'e provinsje de ambysje om mear natuersoarten werom te krijen. Foar mear kwaliteit fan it lânskip, troch minder CO2 yn 'e loft en minder fosfaten yn it lân. Dêrom kieze wy hiel bewust om de kommende jierren nei 100% biologysk buorkjen ta te wurkjen.Tags: Bloch

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer