BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Buorkje yn Fryslan


FNP Fryslan Haadfoto yn e sinnEFArm
27-02-2023

Op besite by Joël van den Broek fan Yn 'e Sinne Farm

Koartlyn wie de FNP op wurkbesite by Yn ‘e Sinne Farm. In tige nijsgjirrich inisjatyf wat sûnt in pear jier de fuotten stevich yn de Fryske klaai hat. ...

FNP Fryslan Haadfoto klompepleats
24-02-2023

FNP op besite by 'De Klompepleats' by Nijhuzum

De famylje Van Dijk buorket al sûnt 1926 op dizze pleats, mei likernôch 50 hektare greidlân, wêrfan 15 hektare fûgeltsjelân fan It Fryske Gea. Nei oerpake, pake, heit en omke is Auke no de fjirde generaasje dy&rsqu ...

FNP Fryslan Haadfoto stremler
17-02-2023

FNP op wurkbesite by Op De Him yn Jorwert

Hjir buorkje Auke en Rennie Stremler oars en mei each foar de natuer. Op in unyk plak, omjûn troch landerijen fol fan greidefûgels stiet dizze boer yn ferbining mei de konsumint. Yn harren winkeltsje by de pleats ferkeapje se produkten fa ...

FNP Fryslan Woa
24-11-2020

Biedt perspektyf

Biedt perspektyf
'Der sil in griene Sicco komme moatte' sa kopte de Ljouwerter Krante op 26 jannewaris 2019. Oan it wurd wie de listlûker fan de FNP, dy’t ferwiisde nei Sicco Mansholt, de minister en Eurokommissaris ferantwurdlik foar ...

FNP Fryslan Wopke veen
24-04-2020

Stikstof: spekulaasje talitte of earlik ferdiele?

Koartlyn hat de Ryksoerheid in stikstof-registraasjesysteem ynfierd wêrmei’t it de wentebou en wegebou yn de Rânestêd mooglik meitsje wol. Wy pleitsje foar in sterke regyrol foar de provinsje by de ferdieling fan krappe stikst ...

FNP Fryslan Wopke veen
16-10-2019

[Bloch] De oplossing leit yn de regio

Stikstof-maatregels setten fan ‘e simmer al ferskate bouprojekten op slot, en troch lulke boeren komme stêden en wegen no ek ta stilstân. De oarsaak is bekend: Haachske wetjouwing en de útspraken fan de Ried fan Steat. De R&a ...

FNP Fryslan Wopke veen
01-10-2019

[Bloch] Mei-inoar nei in goede takomst foar de Fryske lânbou

It Malieveld yn De Haach sil tiisdei fol stean mei boeren dy’t har troch de polityk yn de hoeke dreaun fiele. As jo de sinjalen goed lêze, binne se foaral lilk omdat se it gefoel hawwe dat alle maatskiplike problemen by de boeren dellein ...

FNP Fryslan Johannesk
11-03-2019

[FNPodcast] #3 - Biolanbou

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd! ...

FNP Fryslan Bert vol
11-03-2019

[Bloch] Bert Vollema: Omskeakeljen nei biolânbou moai mar djoer

Bert Vollema skeakelt oer nei biologyske lânbou. Hy skreau in bloch oer de swierrichheden en hy prate hjiroer yn de podcast. ...

FNP Fryslan Johannes Kramer bloch2
28-02-2019

[Bloch] Johannes Kramer: 'Foar elts wat te winnen mei biologyske lânbou'

Nei alle media-oandacht foar myn taspraak oer biologyske lânbou op 25 jannewaris ha ik in protte reaksjes krigen. Positive, mar ek negative. Ik ha mei ferskate boeren oan keukentafels sitten. En ik ha begryp foar in soad beswieren. Mar myn konk ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer