BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Bioferskaat


FNP Fryslan Haadfoto ealahuzen
03-03-2023

FNP op besite by Tineke de Vries yn Ealahuzen

Tineke wennet mei har partner tsjin de Fluessen oan. Foar wa’t fan wetter hâldt is in moaier plak hast net tinkber. Simmerdeis sitte se op de earste rang by it skûtsjesilen. ...

FNP Fryslan Haadfoto yn e sinnEFArm
27-02-2023

Op besite by Joël van den Broek fan Yn 'e Sinne Farm

Koartlyn wie de FNP op wurkbesite by Yn ‘e Sinne Farm. In tige nijsgjirrich inisjatyf wat sûnt in pear jier de fuotten stevich yn de Fryske klaai hat. ...

FNP Fryslan Haadfoto stremler
17-02-2023

FNP op wurkbesite by Op De Him yn Jorwert

Hjir buorkje Auke en Rennie Stremler oars en mei each foar de natuer. Op in unyk plak, omjûn troch landerijen fol fan greidefûgels stiet dizze boer yn ferbining mei de konsumint. Yn harren winkeltsje by de pleats ferkeapje se produkten fa ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer