BLOCHS EN PODCASTS


FNP Fryslan Haadfoto molkfabryk burgum
13-03-2023

Op besite by de Molkfabryk yn Burgum

Dirk Bruinsma en Hans Schaeffer, rjochten yn 2014 stichting de Molkfabryk op. Harren úteinlike doel, de suvelfabryk oan de Burgumerdaam sa te ferbouwen dat it in broeinêst foar tinkers, doggers en belevers is. Oan dit inisjatyf mocht de ...

FNP Fryslan Haadfoto easte
10-03-2023

Easterein, wêr it Frysk, de kultuer en it mienskipsgefoel dúdlik nei foaren komt

De FNP wie op besite yn Easterein. In leefber doarp wêrby de Fryske taal by in soad ynwenners troch de ieren streamt. ...

FNP Fryslan Haadfoto surhuzum wurkgroep gewoon
08-03-2023

Op besite by Pleatslik Belang – Wurkgroep geWOON yn Surhuzum

Wurkgroep geWOON Surhuzum past ús goed, gewoan dwaan en gewoan dwaan. Sa is dat ek foar de foarsitter fan Pleatslik Belang, Klaas Pool en algemien bestjoerslid Afke Rijpma. De hannen ynien slaan en soargje dat er saken feroarje kinne. ...

FNP Fryslan Haadfoto ealahuzen
03-03-2023

FNP op besite by Tineke de Vries yn Ealahuzen

Tineke wennet mei har partner tsjin de Fluessen oan. Foar wa’t fan wetter hâldt is in moaier plak hast net tinkber. Simmerdeis sitte se op de earste rang by it skûtsjesilen. ...

FNP Fryslan Haadfoto henk en lina
01-03-2023

FNP op besite by Henk en Lina oan de Griene Dyk

Koartlyn wiene Dieke, Jan Pieter en Sijbe op besite by Henk en Lina oan de Griene Dyk. Op de eftergrûn seagen wy al de seedyk dy’t de Waadsee en it lân fan inoar skiedt. Oer de âlde seedyk, dy’t de Griene Dyk yn in fier ...

FNP Fryslan Haadfoto yn e sinnEFArm
27-02-2023

Op besite by Joël van den Broek fan Yn 'e Sinne Farm

Koartlyn wie de FNP op wurkbesite by Yn ‘e Sinne Farm. In tige nijsgjirrich inisjatyf wat sûnt in pear jier de fuotten stevich yn de Fryske klaai hat. ...

FNP Fryslan Haadfoto klompepleats
24-02-2023

FNP op besite by 'De Klompepleats' by Nijhuzum

De famylje Van Dijk buorket al sûnt 1926 op dizze pleats, mei likernôch 50 hektare greidlân, wêrfan 15 hektare fûgeltsjelân fan It Fryske Gea. Nei oerpake, pake, heit en omke is Auke no de fjirde generaasje dy&rsqu ...

FNP Fryslan Haadfoto hylke bruinsma
20-02-2023

FNP op besite by Hylke Bruinsma yn Minnertsgea

Koartlyn wie in delegaasje fan de FNP op besite by Hylke Bruinsma yn Minnertsgea. Nei jierren wurksum west te hawwen by ferskillende sportskoallen hat de âld PC-winner sûnt ferline jier syn eigen sportskoalle oan de râne fan it doar ...

FNP Fryslan Haadfoto stremler
17-02-2023

FNP op wurkbesite by Op De Him yn Jorwert

Hjir buorkje Auke en Rennie Stremler oars en mei each foar de natuer. Op in unyk plak, omjûn troch landerijen fol fan greidefûgels stiet dizze boer yn ferbining mei de konsumint. Yn harren winkeltsje by de pleats ferkeapje se produkten fa ...

FNP Fryslan Haadfoto surhuzum doarpsbieb
13-02-2023

Op wurkbesite by de doarpsbieb fan Surhuzum, by Janet Elzinga–Djurrema

Janet is 50 jier en wennet yn Surhuzum. Sy is frijwilliger foar in hiel soad saken, mar is foaral in soad te finen yn de doarpsbieb dy’t sy sels oprjochte hat. Sy docht it mei in soad nocht en wille en ek de Surhústers komme graach del f ...

FNP Fryslan Haadfoto molkfabryk
10-02-2023

Ut de mienskip yn Moarre-Ljussens

De bruorren Dijkstra libje en wurkje in Ljussens. Dat is harren thús. Se binne dêr hikke en tein en hawwe dêr in boubedriuw. Wy, Thom Feddema, Bert Vollema en Fedde Breeuwsma wiene by harren op besite yn it molkfabryk fan Moarre. D ...

FNP Fryslan Hoofdfoto hylpen
06-02-2023

FNP: Jou de jongerein yn Hylpen harren plak

‘’Eltse kear at ien fan de lokale jongerein in plak krij’t yn Hylpen, dan giet hjir de flagge út’’. De FNP wie koartlyn op besite yn Hylpen. Sintraal stie it fraachstik wenjen. Pleatslik Belang Hylpen is al jierre ...

FNP Fryslan Sijbe
04-02-2023

Dizze ferkiezingen gean oer Fryslân

Oer sa’n oardel moanne meie de ynwenners fan Fryslân wer nei de stimbus ta. Yn alle provinsjes wurde de leden fan Provinsjale Steaten en it bestjoer fan it wetterskip keazen. It binne ferkiezingen dy’t yn it earste plak oer de provi ...

FNP Fryslan Umcg grins (foto wikipedia-miggroni
17-01-2023

Opiny: Gjin spindokters mar echte dokters

Minister Kuipers fan Folkssûnens hâldt fêst oan plannen om de bernehertsjirurgy yn twa sikehuzen te konsintrearjen. Dêrmei is it behâlden fan de bernehertsjirurgy yn het noarden fan Nederlân noch hieltyd yn gefaar. ...

FNP Fryslan Sijbe
05-01-2023

Opiny Sijbe Knol: Mear as in knal allinnich

Ofrûne sneon wie it dan nei twa jier mei beheinings wer sa fier. Rûnom yn Fryslân wiene kloften jongeren en krekt wat âldere jongeren al wiken yn it spier. Karbydsjitte. It koe wer en Fryslân wie foar ien dei karbydl&aci ...

FNP Fryslan Tjibbe brin
02-03-2022

Opiny Tjibbe Brinkman: In diktator kinne we net feroarje mar wy kinne wol help jaan oan de flechtlingen

Al dagen sit ik alle nijs te folgjen rûn de situaasje yn Oekraïne. De grinsoergong nei Poalen herken ik noch fan myn rûnreis troch Oekraïne. Ik haw foto’s fan de stêden en dy sille aanst net mear te fergelykjen w&eci ...

FNP Fryslan Spoar by ljou
22-01-2022

Opiny: Goedkeape kaugom

It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan it grutte ‘Deltaplan voor het Noorden,’ en is ek al op jild set. Trije miljard ha de nije regearingspartijen der foar o ...

FNP Fryslan Aant jelle soep
06-11-2021

Opiny: Draai it sosjale goud yn ús mienskip, de frijwilligers, net de nekke om

It ferplicht dwaan moatten fan in natoertoets makket frijwilligers it organisearjen fan lytse eveneminten ûnmooglik. Uteinlik is sokke trochsleine regeljouwing de deastek foar in libbene plattelânsmienskip. ...

FNP Fryslan Paleis fan justysje ljou
28-10-2021

Opiny: De Fryske taal as tongerlieder?

Ofrûne tiisdei (26-10-2021) gong it yn de Twadde Keamer oer de ‘tolkenkwestje’. De tolken dy’t o sa wichtich binne foar fertochten om dy yn de rjochtseal yn dyn eigen taal, de taal fan it hert te ferdigenje te kinnen, wurde al ...

FNP Fryslan Ni
04-09-2021

Opiny: Bou op it plak dêr't wy wenje wolle

It is sa fier, de sifers lizze op tafel. De gemeente Ljouwert hat ûndersykje litten wat elk al in skoft wist. Mar leafst 84% fan de jongerein wol yn it eigen doarp wenjen bliuwe. Mar ek: mar leafst 21 doarpen sitte hielendal op slot. Der is gji ...

06-05-2021

Opiny: Frijheid

Op 4 maaie steane we stil by de slachtoffers fan de twadde wrâldoarloch en de oarloch situaasjes en fredesoperaasjes dêrnei. Op 5 maaie fiere we de frijheid. De frijheid dy o sa swier befochten is oer de hiele wrâld. Wy meie ú ...

21-04-2021

Opiny: Bou it ‘Groene Hart’ mar fol!

“Noordelijk Nederland kenmerkt zich door de goede kwaliteit van de leefomgeving. De lucht is hier het schoonst van heel Nederland. Hier kun je relatief goedkoop en ruim wonen, te midden van prachtige landschappen met cultuurrijk boerenland en w ...

08-03-2021

[FNPodcast] #7 - TK ferkiezingen

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd! ...

11-02-2021

Stjoer oer eigen libben en eigen omjouwing.

Takom wike giet it oer bestjoerlike fernijing yn de Steaten fan Fryslân. At wy echt de bestjoerlike krêft fan Fryslân fersterkje wolle is der in yngreven feroaring nedich. Guon útstellen kinne mei helpe om de earste stappen t ...

05-02-2021

Opiny Aant Jelle Soepboer: De Rânestêd is fallyt, de regio lonket

De ballon fan de Rânestêd driget te knappen. Stêden binne grôtfol, huzeprizen himelheech. Stress spilet de minske parten en romte is krap.

Technyk en digitalisearring binne yntusken sa fier dat yn de Rânestê ...

16-12-2020

Fryslân stiet pal efter Minority SafePack Initiative

Hjoed waard der yn de Fryske Steaten stimd oer in moasje om stipe te jaan oan in inisjatyf dat in lange histoarje hat. It is wichtich foar de posysje fan talen as it Frysk en ek foar de demokrasy en de belutsenheid fan boargers yn de Europeeske Uny. ...

24-11-2020

Biedt perspektyf

Biedt perspektyf
'Der sil in griene Sicco komme moatte' sa kopte de Ljouwerter Krante op 26 jannewaris 2019. Oan it wurd wie de listlûker fan de FNP, dy’t ferwiisde nei Sicco Mansholt, de minister en Eurokommissaris ferantwurdlik foar ...

18-11-2020

Bêste Rânestêd-ynwenner, bliuw fan ús karbyd ôf

Oersetting út de twadde Rykstaal fan in iepen brief oan de ynwenners fan de Rânestêd en de boargemasters fan Amsterdam, De Haach en Rotterdam ...

14-11-2020

Fryslân fertsjinnet better

‘Denk jij ook dat Land in Friesland aan het einde van de wereld ligt? Of je er misschien bijna vanaf valt? Dat je minstens een dag moet uittrekken voor de reis en zeker niet op reis moet zonder een flinke koelbox en thermoskan?’ En &lsquo ...

17-10-2020

Bou nije wennings yn elk doarp

Der is op it stuit in ûntwikkeling geande dy’t gjin prognoase foarsjoen hie. No noch op in beskieden skaal, is der in trek fan minsken út oare plakken fan it lân geande. Troch koroana en it thúswurkjen yn kombinaasje m ...

22-09-2020

De Lelylijn moat der foar Fryslân wêze

De Lelylijn, de nije spoarlijn tusken de Rânestêd en Grins, is de lêste wiken wer bot yn it nijs. Benammen it Súdeasten fan ús provinsje krijt mei it nije spoar bettere OV-ferbiningen en it is teffens in earste stap op ...

30-05-2020

Sijbe Knol: Grutte romte foar it lytse

Twongen troch in firus waard de wrâld in pear moanne lyn yn ien kear in stikje lytser, alteast sa fielde it foar my. No in pear moannen letter freegje ik my lûd op ôf oft ik in lytsere wrâld ek slim fyn? Want is lytser minder? ...

11-05-2020

Fraachpetear deputearre Fryslân, Klaas Fokkinga

“Ik wenje sels yn in krimpgebiet; yn de regio Noardeast Fryslân”, fertelt deputearre Klaas Fokkinga, “en ik sjoch dat it gebiet fergrizet. Mar moast net allinnich fokusje op negative saken, want der barre ek in soad goede ding ...

24-04-2020

Stikstof: spekulaasje talitte of earlik ferdiele?

Koartlyn hat de Ryksoerheid in stikstof-registraasjesysteem ynfierd wêrmei’t it de wentebou en wegebou yn de Rânestêd mooglik meitsje wol. Wy pleitsje foar in sterke regyrol foar de provinsje by de ferdieling fan krappe stikst ...

06-02-2020

[Bloch] Sijbe Knol: "Definsje wegeret bom te ûntmanteljen"

It ministearje fan Definsje hat sjen litten dat it by steat om grutte wjerstân op te roppen en foar in soad ûnrêst yn de regio te soargjen. Nei it debakel mei de marinierskazerne yn Vlissingen, wienen in wike letter al de noardlike ...

11-12-2019

[Bloch] Bestjoerlik Fryslân hat in klap fan de (wyn)- mûne hân

Nei tal fan oare gemeenten yn Fryslân seach ôfrûne woansdei ek de Ljouwerter gemeenteried harren kâns om in statement tsjin ús lânskip te meitsjen. PAL GrienLinks wol dat alle doarpen yn de gemeente Ljouwert in wy ...

15-11-2019

[Bloch] De stêd wurdt foarlutsen en it plattelân mei betelje.

It is sa fier. As in oerwinning fierden guon partijen woansdei dat in stik as wat stêden ek oanspraak meitsje meie op in aalmoes út Den Haach wei. Ien fan dy stêden is Ljouwert. Jo witte it wol, dy stêd mei de nepdoarpen. De ...

16-10-2019

[Bloch] De oplossing leit yn de regio

Stikstof-maatregels setten fan ‘e simmer al ferskate bouprojekten op slot, en troch lulke boeren komme stêden en wegen no ek ta stilstân. De oarsaak is bekend: Haachske wetjouwing en de útspraken fan de Ried fan Steat. De R&a ...

01-10-2019

[Bloch] Mei-inoar nei in goede takomst foar de Fryske lânbou

It Malieveld yn De Haach sil tiisdei fol stean mei boeren dy’t har troch de polityk yn de hoeke dreaun fiele. As jo de sinjalen goed lêze, binne se foaral lilk omdat se it gefoel hawwe dat alle maatskiplike problemen by de boeren dellein ...

19-03-2019

[FNPodcast] #5 - Faklju

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd! ...

19-03-2019

[Bloch] Corlienke de Jong: "Grut ferlet fan faklju"

Oerheden, ûnderwiis en bedriuwslibben jouwe tsientallen miljoenen út foar mear fakminsken. Dochs is der lânlik noch in tekoart fan 50.000 wurknimmers. Ynstânsjes wurkje noch gauris byinoar del. Omdat it MKB de siel is fan de ...

14-03-2019

[FNPodcast] #4 - Klimaatakkoart

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd! ...

12-03-2019

[Bloch] Gerben Gebrandy: Frysk lûd yn de Earste Keamer

Stim op de FNP as wêzentlik Frysk lûd yn Den Haach. Dat is ek de ynset foar 20 maart. Dat de FNP gjin fileaal is fan in lanlike partij hat de ôfrûne jierren fertúten dien. Mei Hendrik ten Hoeve hat de Onafhankelijke Sen ...

11-03-2019

[FNPodcast] #3 - Biolanbou

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd! ...

11-03-2019

[Bloch] Bert Vollema: Omskeakeljen nei biolânbou moai mar djoer

Bert Vollema skeakelt oer nei biologyske lânbou. Hy skreau in bloch oer de swierrichheden en hy prate hjiroer yn de podcast. ...

10-03-2019

[Bloch] Bram Bonnema: "Wetter beet hâlde moat it nije tinken wurde"

It Fochtelerfean yn Eaststellingwerf lekt en dat is in slimme saak. It prachtige heechfeangebiet is unyk yn West-Europa en foarmet it thús fan bisten lykas de kraan en bosktsjirk, mar ek fan slangen sa as njirre, ringslange en glêde slan ...

09-03-2019

[Bloch] Johannes Kramer: FNP wol doarpsmûnen op see

Yn de oanrin nei de Steateferkiezings wolle hast alle partijen nije wynmûnen op lân tastean. De FNP net. ...

05-03-2019

[Bloch] Rein van der Wal: "It trajekt Harns-Grins oanheakje op de Wunderline"

Elkenien hat wol ris winsken of dreamen. Dat jildt ek foar politisy. As steatelid ha je sels dan ek noch it foardiel dat je soms ynfloed hawwe kinne of wurkje kinne om je winsken út komme te litten. Ek ik dream en of fantasearje dus wol ris om ...

03-03-2019

Huzen bouwe yn échte doarpen

Ljouwert bout oan de súdkant sabearedoarpen, wylst besteande plakken yn Fryslân op slot sitte. Yn dizze echte doarpen is fraach. Yn Berltsum wie twa wike lyn in ynskriuwing foar 10 libbensrin-bestindige wenningen. Dêr ha 155 minske ...

28-02-2019

[Bloch] Johannes Kramer: 'Foar elts wat te winnen mei biologyske lânbou'

Nei alle media-oandacht foar myn taspraak oer biologyske lânbou op 25 jannewaris ha ik in protte reaksjes krigen. Positive, mar ek negative. Ik ha mei ferskate boeren oan keukentafels sitten. En ik ha begryp foar in soad beswieren. Mar myn konk ...

27-02-2019

[Bloch] Wopke Veenstra 'Lit it lânskip net ferliezer wurde fan it jild'

De garnalefiskers fan Zoutkamp, dêr lies ik okkerdeis oer yn de Volkskrant. De mannen wêr’t fan elts sei dat se it yn de skaalfergrutting net rêden. Mar de fiskers bliuwden lyts en rendabel en fiskje duorsum. Dêrmei haww ...

21-02-2019

[FNPodcast] #2 - Memmetaal mei û.o. Chris van Hes, Gerard de Jong en Petra Dol

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd! ...

20-02-2019

[Bloch] Petra Dol: 'Oer memmetaal kin elk meiprate'

Ferline wike waard ik troch de FNP frege om mei te wurkjen oan in podcast oer “memmetaal” en dan benammen oer Memmetaal yn de aldereinsoarch. Ik moest opsykje wat in podcast no eins wie, mar ik bin oeral wol foar yn en ha ja sein. Ik wie ...

14-02-2019

[Bloch] Johannes Kramer: Ta op 100% biologysk buorkjen yn Fryslân

Dat is earlik sein hiel wat. Mar wy tinke dat it op termyn kin. ...

05-02-2019

[FNPodcast] #1 - HaFaBra mei û.o. Corlienke de Jong, AnnaMartha van der Meij

De podcast fan de FNP heakket yn op maatskiplike en politike tema's. In noflik petear ûnder it autoriden, yn dyn pauze of gewoan op bêd! ...

03-01-2019

[Bloch] Klaas Fokkinga: Klimaatakkoord geeft negatieve effecten burgers

Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Daarom ligt er nu na jaren een nationaal klimaatakkoord. Helaas wordt hierin de rekening neergelegd bij ons landschap, onze kip met de gouden eieren. Verduurzamen? Natuurlijk. Maar dan wel eerlijk, de ech ...

31-12-2018

[Bloch] Sybren Posthumus: Gasprotest yn myn âlde studintestêd

13 desimber, 10.25 oere. In wetterich sintsje skynt mar it is kâld. Ik stean op it stasjon fan Grou-Jirnsum te wachtsjen op de trein nei Ljouwert. En dêrnei dan troch nei de stêd Grins. Bin benijd wat de dei my bringe sil. Fansels h ...

20-12-2018

[Bloch] Klaas Fokkinga: Feroaring fan enerzjyoanbod kin best ek oars

Jo hoege gjin klimaatfanatikus, -skeptikus of -hater te wêzen om ynvestearje te wollen yn duorsumens. Mar doch it wol sa effektyf mooglik en mei noed foar ús leefomjouwing.

De tiid is dy fan stiging fan enerzjyprizen, de rekken de ...

28-02-2019 - [Bloch] Johannes Kramer: 'Foar elts wat te winnen mei biologyske lânbou' Lês mear >>
27-02-2019 - [Bloch] Wopke Veenstra 'Lit it lânskip net ferliezer wurde fan it jild' Lês mear >>
21-02-2019 - [FNPodcast] #2 - Memmetaal mei û.o. Chris van Hes, Gerard de Jong en Petra Dol Lês mear >>
20-02-2019 - [Bloch] Petra Dol: 'Oer memmetaal kin elk meiprate' Lês mear >>
14-02-2019 - [Bloch] Johannes Kramer: Ta op 100% biologysk buorkjen yn Fryslân Lês mear >>
05-02-2019 - [FNPodcast] #1 - HaFaBra mei û.o. Corlienke de Jong, AnnaMartha van der Meij Lês mear >>
03-01-2019 - [Bloch] Klaas Fokkinga: Klimaatakkoord geeft negatieve effecten burgers Lês mear >>
31-12-2018 - [Bloch] Sybren Posthumus: Gasprotest yn myn âlde studintestêd Lês mear >>
20-12-2018 - [Bloch] Klaas Fokkinga: Feroaring fan enerzjyoanbod kin best ek oars Lês mear >>
2023 FNP Fryslân - Disclaimer