BLOGS EN PODCASTS


FNP Fryslan Klaas Fokkinga5
03-01-2019

Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk

Nederland staat voor een grote klimaatopgave. Daarom ligt er nu na jaren een nationaal klimaatakkoord. Helaas wordt hierin de rekening neergelegd bij ons landschap, onze kip met de gouden eieren. Verduurzamen? Natuurlijk. Maar dan wel eerlijk, de ech ...

FNP Fryslan Sybren posthumus1
31-12-2018

Gasprotest yn myn âlde studintestêd

13 desimber, 10.25 oere. In wetterich sintsje skynt mar it is kâld. Ik stean op it stasjon fan Grou-Jirnsum te wachtsjen op de trein nei Ljouwert. En dêrnei dan troch nei de stêd Grins. Bin benijd wat de dei my bringe sil. Fansels h ...

FNP Fryslan Klaas Fokkinga3
20-12-2018

Hâld de tsjerketoer yn't midden

Jo hoege gjin klimaatfanatikus, -skeptikus of -hater te wêzen om ynvestearje te wollen yn duorsumens. Mar doch it wol sa effektyf mooglik en mei noed foar ús leefomjouwing.

De tiid is dy fan stiging fan enerzjyprizen, de rekken de ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer