Nûmer 1 Ynformaasje
Yde van Kammen – de Harkema
In doarp dêr’t net boud wurdt, hat gjin takomst!

Nûmer 2 Ynformaasje
Tjibbe Brinkman- Twizel
By ús steane jo net foar de tichte doar!

Nûmer 3 Ynformaasje
Wietske Poelman – Bûtenpost
De FNP fynt it wichtich dat elk him thús fielt yn it eigen doarp yn Achtkarspelen.

Nûmer 4 Ynformaasje
Wopke Veenstra – de Harkema
Ik wol my ynsette foar it behâld fan ús moaie lânskip

Nûmer 5 Ynformaasje
Sake van der Meer – Koatstertille
De polityk is in middel om saken foar it doarp klear te krijen en de leefberens te behâlden.

Nûmer 6 Ynformaasje
Anne Douwe Bouma – Twizelerheide
Polityk hoecht net fier fan dy ôf te stean!
 

Lieuwe van der Wijk – Bûtenpost
As FNP wolle we ús  moaie kûlissen lânskip beskermje sadat de weardefolle dykswâlen en elzesingels net ferdwine.

Nûmer 8 Ynformaasje
Rein van der Wal – Surhústerfean
Enerzjytransysje is nedich mar it mei net liede ta earmoed
 

Nûmer 9 Ynformaasje
Sita Land – Dotinga – Surhuzum
Ik fyn it moai as ik wat foar in oar betsjutte kin.

Nûmer 10 Ynformaasje
Sjoerd Groenhof – de Harkema
De FNP fynt it wichtich dat der solidariteit is tusken earm en ryk, jong en âld, sûn en siik en dat nimmen oan de kant komt te stean.
 

Nûmer 11 Ynformaasje
Bjarne van der Kooi – Stynsgea
Kultuer en jeugdwurk binne foar my hiele wichtige ûnderwerpen. En lit de FNP dêr no krekt sa oer tinke!

Nûmer 12 oant en mei 50