Logo FNP

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English

FNP Fryslân

Frysk | Nederlands | English
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative
Tekenje no it Europeeske Boargerinisjatyf en stypje dêrmei de lytse talen yn Europa.

07-02-2018 - Frijbûtser fan febrewaris no online
Foto: Tette Liemburg - Praathûs FNP Ljouwert - Yn dit nûmer: de nije koälysje yn Súdwest: "Ynnovaasje, ko-kreaasje, gearhing en skerpere resultaten"- it liket it program fan de FNP wol !

13-12-2017 - Frijbûtser fan desimber no online - Nijjiersgearsit 6 jannewaris De Rottefalle
De FNP-ôfdieling Smellingerlân organisearret dit kear de nijjiersgearsit. Yn dit nûmer fierder it ferslach fan de ALG op 24 novimber en in soad oar nijs út de partij.

30-10-2017 - Riedsferkiezingen 22 novimber 2017
Frijbûtser fan oktober 2017 no online - Doch as FNP'ers manmachtich mei oan de kampanjes foar de riedsferkiezingen op 22 novimber! Dy oprop stiet sintraal yn dizze Frijbûtser. Yn itselde artikel in portret fan de trije listlûkers fan FNP Ljouwert, FNP Waadhoeke en FNP Súdwest.

18-09-2017 - Frijbûtser fan septimber 2017 no online
'Freonen, wy moatte allegearre mei-inoar oan ’e bak!' Dat sei fraksjefoarsitter Corlienke de Jong by de start fan it politike seizoen op 1 septimber yn Wommels. Lês mear oer dizze aktiviteit yn de nije Frijbûtser.

14-06-2017 - 'Ik bin gjin plúsplakker' - Cees van Mourik yn de Frijbûtser fan juny
De nije partijfoarsitter fan de FNP jout yn syn yntreerede oan wat wy fan him ferwachtsje kinne. Fierder yn dizze edysje it ferslach fan de ALG op 19 maaie, de grutte punten fan de FNP yn de Steaten en oer de kandidatelist fan FNP Ljouwert.

22-04-2017 - Frijbûtser fan april no online
Mei it Jierferslach 2016, de kollum fan de foarsitter, wurkbesites fan de FNP Steatefraksje, nijs fan de Kaderkommisje en de ôfdielingen, en wiidweidich ferslach fan de EFA-konferinsje begjin april yn Katowice.

07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-foarsitter FNP
Ultsje Hosper hâldt op 19 maaie op as foarsitter en is net werkiesber. It HB draacht Cees van Mourik foar as opfolger. De leden kinne tsjinkandidaten stelle, sjoch de Frijbûtser fan april 2017.

06-03-2017 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Twadde Keamer
'Stim strategysk, stim op in lokale kandidaat', stelt Ultsje Hosper yn syn kollum fan de partijfoarsitter. De heechste Fryske kandidaten fan 12 partijen komme yn dizze edysje oan bod.

06-02-2017 - Frijbûtser febrewaris no online
'Gjin dongpardon by natuerynklusive lânbou'. Dat is de kop boppe de kollum fan partijfoarsitter Ultsje Hosper yn it febrewarisnûmer.

15-01-2017 - Fryske Natuer-en Miljeupriis foar Romke Kinderman
Foar it leverjen fan in positive bydrage oan natuer en miljeu

15-01-2017 - Sulveren Fyts foar Wielerferiening Otto Ebbens
In foarbyld foar oaren yn it brûken fan de fyts

12-12-2016 - Frijbûtser desimber no online
Nijjiersgearsit 7 jannewaris 2017 Old Dutch yn De Westereen

31-10-2016 - Frijbûtser no online
Mei ferslach fan de diskusje op 8 oktober 2016

17-09-2016 - Frijbûtser septimber no online
Diskusjegearkomste foar leden op 8 oktober 2016

Argyf

Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)